LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANA

 • Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 26/1990 – Republicată, privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Titlul V – Cartea I, privind grupurile de interes economic, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 566/2004 Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
 • Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • O.U.G. nr. 28/2014 potrivit art. III din O.U.G. nr. 28/2014, art. 33 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, în sensul că, în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare, cu excepția activităților prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) și g), care se acordă gratuit
 • O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 52/2008 – modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
 • O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare
 • O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • O.U.G. nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • O.U.G. nr. 6/2011 – pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți, cu modificările ulterioare
 • O.U.G. nr. 2/2012 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile
 • H.G. nr. 885/1995, republicată, privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei acţionarilor şi acţiunilor societăţilor comerciale, republicată
 • H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie
 • H.G. nr. 1296/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene
 • HG nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2, cu modificările ulterioare
 • HG nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 1082/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 599/C/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr 3444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general / director general adjunct la ONRC și director / director adjunct la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 1788/C/2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 3117/C/2004 privind aprobarea modelului şi conţinutului extrasului de registru şi certificatului constatator
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 1692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul ministrului nr. 520/C/2007 privind aprobarea tarifelor de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi lichidatorii judiciari
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 521/C/2007 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă, copii certificate de pe actele de procedură publicate şi furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 3444/C/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi director/director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor
 • Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1.494/C/2008 privind încasarea de către oficiile registrului comerţului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate în competenţa de soluţionare a judecatorului delegat la oficiul registrului comerţului
 • Ordinul ministrului justiţiei şi libertătilor nr. 1355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 2176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 492/C/2012 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social
 • Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 10/2006 asupra recursului în interesul legii privind aplicarea dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată
 • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene, versiunea consolidată (http://eur-lex.europa.eu)
 • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE), versiunea consolidată (http://eur-lex.europa.eu)
 • Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2137/85 din 25 iulie 1985 privind Gruparea Europeană de Interes Economic (GEIE), versiunea consolidată (http://eur-lex.europa.eu)